The Warsaw Circus Troupe

http://jewish-lodz.iu.edu/en/files/original/ba15675d135b92703429bb939b5da044.jpg

Title

The Warsaw Circus Troupe

Description

A poster advertising performances by the Warsaw Circus Troupe. Like other residents of Lódź, Jews were drawn to circus entertainment. This can be glimpsed from numerous ads in the Jewish press. Neither was it uncommon for Jews to be employed in circus professions.

Language

Polish

Type

poster

Is Referenced By

Text

Warszawska / Trupa Cyrkowa / pod dyrekcją S. PASTUSZEWSKIEGO. / Sala / PRZEDSTAWIENIE / w 3-ch wielkich częściach, 14 atrakcyjnych numerów / Sport-akt - - - - - pp. Pastuszewscy / Aktualne kuplety - - - - ,, Zosia / Wykona gimnastykę w nadpowietrznej / lirze - - - - - ,, Helena / Dama Herkules - - - - ,, Samsoni / Klasyczne tańce - - - ,, PASTUSZEWSKA / Marynarz na maszcie / w czasie burzy, wykona - - pp. Guzini / Komiczne akrobaty - - - ,, Milani / Duet tańców - - - - ,, Lizetta i Mery / Palot [sic] powietrzny - - - - ,, Bazini / Wyjście klauna - - - ,, Pastuszewski. / Nowość! / Nowość! / ŚMIECH DO ŁEZ / wykona żywy KUBUŚ kinematograficzny / GWIAZDA LOLA CYRKOWA / KTO JEST LOLA? / Lola / akrobatka, LOLA gimnastka, LOLA tańcerka [sic], LOLA kuplecistka, / LOLA, która zadziwi swoim talentem Publiczność tutejszego miasta! / Kto nie wierzy, proszę się przekonać! / I KOMICZNA FARSA / Marja Iwanówna i zdegradowany pułkownik. / Ceny miejsc: / Początek przedstawienia o godz. 8 m. 30 wieczorem. / Bilety do nabycia w kasie teatru, a w dzień przedstawienia o godzinie 2 po poł. Dyrekcja PASTUSZEWSKI. / CO DZIEŃ ZMIANA PROGRAMU. / No. 1782 / N. Pozw. Starostwa L. / Druk. M. Blumenfrucht Będzin, Kołłątaja 20.

Translation

Warsaw / Circus Troupe / under the direction of S. PASTUSZEWSKI. / Room / SHOW / in three great parts, 14 attractive numbers / Sport-act - - - - - Mr. and Mrs. PASTUSZEWSKI / Topical couplets - - - - Ms. Zosia / Gymnastics performed in aerial / lyre - - - - - Ms. Helena / Lady Hercules - - - - Ms. Samsoni / Classical dancing - - - Mrs. PASTUSZEWSKA / Sailor on the mast / during a storm, performed by - - Mr. Guzini / Comic acrobat - - - Mr. Milani / Duet of dances - - - - Ms. Lizetta and Ms. Mery / Air pilot - - - - Mr. Bazini / Exit of the clown - - - Mr. Pastuszewski. / News! / News! / LAUGH UNTIL YOUR CRY / performance by live Cinematographic Jack / CIRCUS STAR LOLA / WHO IS LOLA? / Lola / acrobat, LOLA gymnast, LOLA dancer, LOLA coupletist, / LOLA, who astounds the public of local towns with her talent! / Whoever doesn’t believe, please see! / AND COMIC FARCE / Marja Iwanówna and a demoted colonel. / Cost of a seat: / Show begins at 8:30 PM. / Tickets for purchase in the theater box office, and on the day of the show at 2 PM. Directed by PASTUSZEWSKI. / PROGRAM CHANGES EVERY DAY / No. 1782 / Licensed by Starostwa L. / Printed by M. Blumenfrucht, Będzin, Kołłątaja 20.?

Collection

Citation

“The Warsaw Circus Troupe,” Jewish Life in Interwar Łódź , accessed June 15, 2024, https://jewish-lodz.iu.edu/items/show/105.